Vitajte v Adina vaše zážitky – daruj zážitok ako darček

adina vaše zážitky 

Dodacie podmienky

1. Objednávateľ alebo ním určená osoba ako držiteľ poukážky na čerpanie zážitku (zážitkov) je povinný: písomne, osobne, alebo telefonicky kontaktovať obstarávateľa a dojednať konkrétny voľný termín - rezerváciu zážitku (zážitkov). Rezerváciu je možné vykonať najneskôr do dátumu, ktoré je uvedené na darčekovej poukážke spoločnosti ADINA vaše zážitky, s.r.o. Ak v tejto lehote objednávateľ nevykoná rezerváciu prostredníctvom obstarávateľa, nemá objednávateľ nárok na akúkoľvek náhradu .

 

2. Obstarávateľ poskytne objednávateľovi dodanie „Zážitku“ výlučne na základe jeho objednávky a rezervácie termínu. Pri vykonaní objednávky zážitku objednávateľ, alebo ním určená osoba ako držiteľ poukážky navrhne obstarávateľovi termín uskutočnenia zážitku. Tento objednávateľom navrhnutý termín obstarávateľ preverí u dodávateľa zážitku. Po odsúhlasení termínu, miesta, prípadne ďalších okolností, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie zážitku, bude obstarávateľ informovať objednávateľa o potvrdenom termíne a mieste uskutočnenia zážitku.

 

3. Podľa bodu 1., podľa presne dohodnutého a špecifikovaného zážitku a rezervovania jeho čerpania, je objednávateľ alebo ním určená tretia osoba ako držiteľ poukážky na čerpanie zážitku, povinná sa dostaviť na vlastné náklady (alebo na náklady obstarávateľa, ale to len v prípade, ak je preprava do miesta čerpania zážitku zahrnutá a dohodnutá ako predmet obstarania veci) do dohodnutého miesta čerpania zážitku, v dohodnutom termíne, t.z. musí sa dodržať dátum, čas a miesto. V prípade nedodržania týchto podmienok objednávateľom alebo držiteľom poukážky bez zavinenia obstarávateľa, považuje sa zo strany obstarávateľa, že zážitok bol vyčerpaný bez nároku na náhradu škody a náhradu na čerpanie nového „náhradného“ zážitku.

 

4. Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba ako držiteľ poukážky čerpá zážitok na svoju vlastnú plnú zodpovednosť a berie na vedomie a súhlasí s tým, že dodávateľ obstarávanej veci – zážitku, je oprávnený neumožniť čerpať zážitok osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu, iných omamných látok, alebo, ak sa osoba čerpajúca zážitok neriadi inštrukciami, ktoré je nevyhnutné rešpektovať alebo dodržať, prípadne splniť vzhľadom na druh a povahu čerpaného zážitku.

 

5. Objednávateľ alebo tretia osoba ako držiteľ poukážky na čerpanie zážitku je povinná:

 

a)            Zabezpečiť si všetky potrebné doklady nevyhnutné k realizácii obstarania veci, ktoré sú obstarávateľom presne vyšpecifikované v inštrukciách pre čerpanie zážitku, ktoré sú buď priložené a doručované s potvrdením o obstaraní veci, poukážkou na čerpanie zážitku, alebo osobitne pred čerpaním konkrétneho zážitku, pokiaľ z povahy čerpaného zážitku je nevyhnutné, aby bola osoba čerpajúca zážitok podrobne inštruovaná. K takýmto dokladom patria napr. cestovné doklady, poistenie osôb, prípadne majetku, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a pod.).

b)           U osôb mladších ako 15 rokov zabezpečiť písomný súhlas zákonného zástupcu a sprevádzanie plne spôsobilou dospelou osobou.

c)            U osôb mladších ako 18 rokov zabezpečiť súhlas zákonného zástupcu, bez sprevádzania dospelou osobou

d)           Dodržiavať a riadiť sa inštrukciami doručenými obstarávateľom, vzťahujúcimi sa pre konkrétne čerpanie zážitku.

e)           Dodržiavať a riadiť sa inštrukciami a pokynmi dodávateľa zážitku, vzťahujúcimi sa pre konkrétne čerpanie zážitku.

f)            Pri čerpaní zážitku sa preukázať dodávateľovi zážitku poukážkou na čerpanie zážitku.

g)            Nahradiť škodu, ktorú spôsobí svojim konaním dodávateľovi zážitku.

 

6. V prípade, že objednávateľ alebo ním určená tretia osoba ako držiteľ poukážky na čerpanie zážitku nesplní povinnosti uvedené v bode 1., 3., 4., 5. tohto článku, obstarávateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu takýmto konaním vzniknúť.

 

7. Osobitné upozornenie obstarávateľa k bezpečnosti objednávateľa pri čerpaní zážitku a zodpovednosti obstarávateľa za ujmu na zdraví alebo za náhradu škody na majetku objednávateľa

a)            Objednávateľ alebo osoba ním určená na čerpanie zážitku sa zúčastňuje všetkých aktivít, ktoré sú obsahom čerpania zážitku na vlastnú zodpovednosť, po dôslednom a vážnom uvážení svojich zdravotných, fyzických a psychických spôsobilostí a stavu.

b)           Objednávateľ alebo osoba ním určená na čerpanie zážitku, je povinná sa pred čerpaním zážitku zúčastniť na aktivite tvoriacej zážitok na základe riadneho oboznámenia sa s pokynmi a inštrukciami priloženými k poukážke na čerpanie zážitku a na základe inštrukcií a pokynov dodávateľa zážitku. Obstarávateľ nezodpovedá objednávateľovi alebo osobe čerpajúcej zážitok za prípadnú ujmu na zdraví alebo škodu na majetku, ktorá by vznikla pri čerpaní zážitku porušením tejto povinnosti.

 

8. Osobitné upozornenie obstarávateľa k zodpovednosti objednávateľa za ujmu na zdraví alebo za náhradu škody na majetku dodávateľa zážitku

Objednávateľ alebo ním určená osoba čerpajúca zážitok zodpovedá za následky svojho konania v prípade, že spôsobí ujmu na zdraví alebo škodu na majetku dodávateľovi zážitku alebo inej osobe zúčastňujúcej sa čerpanej aktivity.