Vitajte v Adina vaše zážitky – daruj zážitok ako darček

adina vaše zážitky 

Prehlásenie o ochrane osobnýchch údajov

Osobné údaje sú obstarávatelom spracovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

1.            Obstarávateľ spracúva osobné údaje objednávateľa - fyzickej osoby v tomto rozsahu:

•             krstné meno, priezvisko, titul ( nepovinný údaj ), fakturačná adresa, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne

•             adresa na dodanie služby , tovaru , v rozsahu krstné meno, priezvisko, titul ( nepovinný údaj ), ulica a číslo domu, mesto PSČ, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

 

2.            Obstarávateľ prehlasuje, že

•             že všetky objednávatelom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované na služby v rámci internetového obchodu obstarávateľa, ktorý sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Obstarávateľ je oprávnený osobné údaje objednávatela poskytnúť jednotlivým dodávateľom služieb za podmienok uvedených v tomto súhlase.

•             všetky osobné údaje týkajúce sa objednávateľa -zákazníka ( osoba fyzická alebo právnická) a jeho transakcií uskutočnených na internetových stránkach obstarávateľa sú zabezpečené proti zneužitiu a bez súhlasu objednávateľa -zákazníka nebudú poskytnuté tretej osobe ( s výnimkou jednotlivých dodávatelov služieb obstarávatela ).

 

3.            Objednávateľ prehlasuje, že svojim nákupom v internetovom obchode obstarávateľa dáva svoj súhlas:

•             ku spracovaniu , správe a archivácii poskytnutých osobných údajov pre účely plnenia uzatvorenej zmluvy o obstaraní veci a k využitiu pre marketingové účely (napríklad zasielanie aktuálnej obchodnej ponuky prípadne iných komerčných informácií ) a to na dobu neurčitú - až do písemného odvolania svojho súhlasu.

 

4.            Objednávateľ má právo prístupu ku svojim osobným údajom a má právo na ich opravu , prípadne na vyradenie svojich osobných údajov ( až na výnimky stanovené zákonom Slovenskej republiky – napríklad o účtovnictve). Žiadosť o vyradenie osobných údajov doručí objednávateľ písomnou formou na adresu obstarávateľa , ktorý ho bude o vybavení žiadosti informovať v lehote do 15 dní spätným e- mailom alebo poštou, obyčajnou poštovou zásielkou.